Medeni ve Borçlar Hukuku

medeni ve borçlar hukuku
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Mirasçılık Belgesi Alınması
 • Gayrimenkul Tahliye Davası
 • Kira Tespit Davası
 • Paydaşlığın Giderilmesi Davası
 • Vesayet ve Kayyım Davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar
 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
 • Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları
 • Tenkis ve Mirasta iade Davası
 • Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası
 • Vasiyetnamenin iptali Davası
 • Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası
 • Tapu iptali ve Tescili Davaları
 • Şuf’a Davası
 • Ecrimisil Davası
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları alanlarında ağırlıklı olmak üzere müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.