İcra İflas Hukuku

icra iflas hukuku
  • İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri ve sonuçlandırılması
  • Menfi tespit ve İstirdat Davaları
  • İstihkak Davaları
  • İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)
  • İhalenin feshi davası
  • 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunundan kaynaklanan tüm alanlarda ve süreçlerde alacaklı ve ya borçlu vekili sıfatıyla hukuki temsil